درباره شرکت

         ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ، ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري  ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Retschآﻟﻤﺎن در اواﯾﻞ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اوﺷﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اوﺷﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪRetsch، ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در اراﺋﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه آﻣﺎده ﺳﺎزي و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ در اﯾﺮان اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﺷﻦ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Retsch Technology ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري اﭘﺘﯿﮑﯽ، ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ Retsch از اﺑﺘﺪا ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻈﻢ  Verder آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. اﯾﻨﮏ ﺷﺮﮐﺖ Verder در ﺧﻼل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﻦ آورﯾﻬﺎي روز ﺟﻬﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ، ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش، ﺧﺮﯾﺪ و اﻟﺤﺎق ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ Verder ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ  Eltra )آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد( و  Carbolite-Gero)ﮐﻮره ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و

ﺻﻨﻌﺘﯽ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اوﺷﻦ درﻗﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  ﻓﺮوش، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت  Retsch ،ﺷﺮﮐﺖ Verder در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1392، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت  Eltra و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1393، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ Carbolite-Gero و در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل 1394 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ATM در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اوﺷﻦ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﺷﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎي اﻧﺤﺼﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت  Retsch و Retsch Technology ، ﺗﺠﻬﯿﺰات Carbolite-Gero ، Eltra و ATM را ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان اراﺋﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ اوﺷﻦ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دوره ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮوش و ﺳﺮوﯾﺲ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎري و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ. اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ  ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه را از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

این ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش اﻧﺤﺼﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ RB Automazione ، در داﺧﻞ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻓﻨﯽ و ﺧﺎص ﺑﺮاي ذﻏﺎل، ﮐﮏ، ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﮐﮏ ﺳﺎزي، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد و آﻫﻦ، ﻣﻌﺎدن و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ www.rb-autom.com ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

Retsch

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺗﺠﺮﺑﻪ در آﻣﺎدهﺳﺎزي و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن” ، Retsch را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﻮد واﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ، در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻮاع آﺳﯿﺎب و ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ و از اﻧﻮاع ﻟﺮزاﻧﻨﺪه اﻟﮏ و رﻧﺞ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﮑﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات، ﮐﺸﺎورزي، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ، ﺳﯿﻤﺎن، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﭘﯿﺮوي از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

QATM

در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 2015، ATMﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪVerder ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻧﺮا در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ارﺗﻘﺄ ﺑﺨﺸﺪ. ﮐﻤﭙﺎﻧﯽATM ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 150ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ و زﺑﺪه، ﭘﯿﺸﺮو ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺑﺰار، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدي در ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺖ.

Microtrac

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺗﺠﺮﺑﻪ در آﻣﺎدهﺳﺎزي و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن” ، Retsch را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﻮد واﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ، در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻮاع آﺳﯿﺎب و ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ و از اﻧﻮاع ﻟﺮزاﻧﻨﺪه اﻟﮏ و رﻧﺞ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﮑﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات، ﮐﺸﺎورزي، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ، ﺳﯿﻤﺎن، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﭘﯿﺮوي از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

Carbolite Gero

ﻧﺎمCarbolite ﺑﺎ ﮐﻮره ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 75 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺣﺮارت، ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎم ﮐﻮره ﻫﺎي ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ و اﻧﻮاع آون ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. رﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن زﺑﺎﻧﺰد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ Gero ﺑﻄﻮر ﺧﺎص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮره ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ از 3000-30 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ، ﻓﺸﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﻫﻮا و ﺧﻸ، را دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻦ آوري ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺜﻞ آرﮔﻮن ﯾﺎ ﻧﯿﺘﺮوژن وﯾﺎ ﮔﺎزﻫﺎي واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﻫﯿﺪروژن وﯾﺎ اﮐﺴﯿﮋن را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل 2016، دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﮐﻪ ﻫﺮدو زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ Verder scientific ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ رﻧﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﻮره ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ Carbolite Gero را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

Eltra

ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻨﺼﺮي ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﺪن، ﻓﻮﻻد، اﻧﺮژي، ﺳﯿﻤﺎن، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻠﺰي، ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﮐﺮﺑﻦ C، ﻫﯿﺪروژن H، ﻧﯿﺘﺮوژن N، اﮐﺴﯿﮋن O و ﮔﻮﮔﺮد S
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي Eltra ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﮐﻮر را از 1ppm ﺗﺎ 100% ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﻨﺼﺮ ، ﻣﺪل دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ آن دارد، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد.ﮐﻮره ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻓﻦ آورﯾﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮره اﻟﻘﺎﯾﯽ، ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ و اﻟﻤﻨﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ

سبد خرید شما

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ارسال رایگان برای تمام سفارشات بالای 750 هزار تومان
برای جستجو Enter یا برای بستن کلید Esc را بزنید